ಕನಸಿನ ಅನುಭವಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಹಾಗೂ ಕನಸಿನ ತುಣುಕುಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕೆಲವು ಆಲೋಚನೆಗಳ ಸಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..Monday, July 7, 2014

# i feel, i write

ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೇಬಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಗೂ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಿವೆ! ಯಾವುದಾದರೂ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ‘ನನಗಿದು ಬೇಕೇ?’ ಎ೦ದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ‘ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದರ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?’ ಎನ್ನುವ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ!

Advertisements have adversely affected our pockets, as well as our thinking! We are looking at a product and just questioning ‘do I want it?’ and the actual question ‘do I really need it?’ is no more occurring in our brain!

~Sushma
# i feel, i write
 


1 comment:

Badarinath Palavalli said...

ಅದೇ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಅಸಲೀ ಬಂಡವಾಳ.