ಕನಸಿನ ಅನುಭವಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಹಾಗೂ ಕನಸಿನ ತುಣುಕುಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕೆಲವು ಆಲೋಚನೆಗಳ ಸಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..Tuesday, September 30, 2014

New website launch


Glad to share with you all that our website www.luminouslane.com and Luminous lane Face book, Google plus, You tube and Twitter pages will be going live on this Saturday, October 4th. We aim to share insightful, inspirational and helpful write-ups & quotes on our website and pages.
Our vision is to help people help themselves and build strong minded, self-aware, spiritually deep rooted individuals. Luminous lane is the baby step in achieving this bigger dream. 

It is a great pleasure to start this journey with all your love and support :)

No comments: